ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι.ΝΤΑΦΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH ΚΑΙ ΤΟΠΙΚH ΑΥΤΟΔΙΟIΚΗΣΗ

Τοπικότητα, τεχνολογία και ευάλωτες ομάδες

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μια διοικητική, κοινωνική και πολιτική οντότητα βρίσκεται πολλά χρόνια στο κέντρο βαθιών αλλαγών στην πολιτική και διοικητική ζωή. Πρόκειται για μια προσπά­θεια συστηματικής διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανο­μένης και της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η συζήτηση γύρω από τις σημαντι­κότερες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κλάδου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στις επιδράσεις της γεωγραφίας του τόπου και των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στις πολιτικές για τις ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες. Μέσα από τη σύνθεση των επιμέρους αυτών πα­ραμέτρων αναδεικνύονται μια σειρά από ζητήματα εναλλακτικών πολιτι­κών-προτάσεων με εστίαση στο χώρο, την τοπικότητα και τη στοχευμένη αντιμετώ-πιση των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών, πολύ δε περισσότερο των αναπήρων και ηλικιωμένων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό η εισαγωγή και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφο­ρικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σηματοδοτεί τη συνειδητοποίηση αφενός της εμφάνισης ενός νέου τύπου παρέμβασης και Κοινωνικής Πολιτικής και αφετέρου της διαμόρφωσης μιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση της πρόσβασης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών παρά τους ενδεχόμενους περιορισμούς (απομονωμένος και δυσπρόσιτος χώρος) του τόπου κατοικίας τους.
ISBN 978-960-02-3653-8, Σχήμα 17×24, Σελίδες 324, Τιμή: €20,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), βάρος :570gr, Έκδοση Αθήνα 2020

H συγγραφέας
Η Αικατερίνη Ι. Ντάφλου γεννήθηκε στο Μό­ναχο της Ο.Δ. Γερμανίας από γονείς μετανάστες. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστήμιου με γνω­στικό αντικείμενο την «Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τις ευάλωτες ομάδες». Είναι επίσης κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μsc-MBA από το δια-τμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Athens M.B.A. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι προ­πτυχιακές της σπουδές έγιναν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ολοκλήρωσε τη Β΄ Εκπαίδευση στο Γυμνά­σιο-Λύκειο της Κόνιτσας απ’ όπου είναι και η καταγωγή της. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτι­κής Αττικής ενώ άρθρα της δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Προτεινόμενα για εσάς