Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των 4 Δήμων και του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Σε ρυθμούς... ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ!

Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο έκταση 1.283.231,58 στρεμμάτων

Αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών

Με απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Άρτας (υπ’ αριθμ. 19387/19-02-2021) δημοσιεύθηκε η ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη περιοχών Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικής έκτασης 1.283.231,58 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.123007/3541/21.12.2020 εγκυκλίου Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2), οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5 η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 7 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.
Το πρόγραμμα ανάρτησης των αναμορφωμένων δασικών χαρτών για όλες τις περιοχές της χώρας, ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα δίνονται οδηγίες συνεργασίας των δασικών υπηρεσιών με τον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ώστε η η θεώρηση καθώς και η απόφαση της ανάρτησης τού δασικού χάρτη να γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά, άμεσα εντός της ημέρας έκδοσής τους στον Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, και στην Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών εκκρεμεί η εκδίκαση στο ΣτΕ προσφυγής του ΓΕΩΤΕΕ, δασολόγων και οικολόγων, για την απόρριψη της οποίας έχει ασκήσει παρέμβαση η ΠΟΜΙΔΑ και η Ενωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων. Η έκβαση της δίκης αυτής θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών και την τύχη των ενστάσεων και συνεπώς των περιουσιών περίπου 200.000 ιδιοκτητών από όλη τη χώρα…

Οδηγός… διάσωσης!
Με την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας ξεκινούν και οι διαδικασίες για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Για να διευκολύνει το έργο των Επιτροπών και για να αποφευχθούν λάθη και αδικίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε οδηγό με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΕΠΕΑ. Σύμφωνα με τον οδηγό, θα πρέπει να υπάρχει από την Επιτροπή μία ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όµορες ή ακόμα και οµοειδείς περιπτώσεις. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται η φωτοερμηνεία του χάρτη, η γενική µεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και µετά, τυχόν διοικητικές πράξεις προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης για την περιοχή και άλλα στοιχεία που αφορούν την υπό εξέταση έκταση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή, έδωσε ορισμένες διευκρινήσεις για το θέμα αυτό, όπως:
-Κτίσματα για τα οποία έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες από την Πολεοδομία ή τη Χωροφυλακή ή την Αστυνομία «σώζονται» και οι εκτάσεις τους αφαιρούνται από τον δασικό χάρτη
-Αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά το 1975 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί «ακόμη και αν δεν έχουν υλοποιηθεί».
-Μαζί με τα κτίσματα εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία και η αναγκαία επιφάνειά τους, δηλαδή εκείνη που αντιστοιχεί στα εγκεκριμένα μεγέθη δόμησης και κάλυψης της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας.

Αν η οικοδομική άδεια πρέπει να αφορά μόνο κατοικία, ατό εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας:
Α) Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν από το έτος 1975, αφορά εκτός κατοικίας και άλλες χρήσεις, π.χ. αποθήκη, ξενοδοχείο κ.λπ.
Β) Για όσες άδειες εκδόθηκαν μετά το 1975, αφορά οικοδομικές άδειες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και όχι και για άλλες χρήσεις.
-Για τα κτίσματα που κτίστηκαν προ του έτους 1955, εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας μόνο το υφιστάμενο προ του 55′ κτίσμα και όχι όλη η έκταση που το περιβάλλει.
Να σημειωθεί πως ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει τη θέση του κάθε ακινήτου του, σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πολύγωνα που θα αναρτηθούν σε ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για την αποφυγή λανθασμένου συσχετισμού της θέσης του κάθε ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί σε αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος με εξειδικευμένη εργασία θα επιβεβαιώσει και θα κατατάξει αν το ακίνητο:
-βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου – δεν απαιτείται αντίρρηση
-βρίσκεται εντός μη οριοθετημένου οικισμού – απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας
– βρίσκεται σε περιοχή ΑΑ (αγρός που παρέμεινε αγρός) – δεν απαιτείται αντίρρηση
– βρίσκεται σε περιοχή ΑΔ (αγρός που δασώθηκε) – απαιτείται αντίρρηση
– βρίσκεται σε περιοχή ΔΑ (δάσος που έγινε αγρός – εκχέρσωση) – απαιτείται αντίρρηση
– βρίσκεται σε περιοχή ΔΔ (δάσος ή δασική έκταση που παρέμεινε δάσος ή δασική έκταση) – απαιτείται αντίρρηση

– βρίσκεται σε περιοχή ΠΑ (εκδόθηκε πράξη χαρακτηρισμού ως αγρός) – δεν απαιτείται αντίρρηση
– βρίσκεται σε περιοχή ΠΧ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως χορτολιβαδική έκταση) δεν απαιτείται αντίρρηση , εφόσον υπάρχουν αναγνωρισμένοι έναντι του Δημοσίου τίτλοι ιδιοκτησίας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αντίρρηση.
– βρίσκεται σε περιοχή ΠΔ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως δάσος ή δασική έκταση) – δεν απαιτείται αντίρρηση
– βρίσκεται σε κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις – απαιτείται αντίρρηση

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης 
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς τωνοποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx),με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
-Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
-Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση. Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/ CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο φάκελος να αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δασών Άρτας.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στην έδρα/στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας, Περιφερειακή Οδός και Δημητρίου 2, Τ.Κ. 47132 Άρτα, τηλ. 2681027254, 2681022936, 2681079963, Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου (e-mail):[email protected]

Προτεινόμενα για εσάς