ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Με 2,7 εκατομμύρια

Αποφάσεις για εκσυγχρονισμό δικτύων στην ΠΕ Άρτας

Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου

Ποια άλλα έργα περιλαμβάνονται στην απόφαση

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και μεταξύ άλλων πήρε αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου προϋπολογισμού 2.197.000 και αρδευτικά έργα στην ΠΕ Άρτας προϋπολογισμού 504.000 €.
Πιο συγκεκριμένα, την κατακύρωση των διαγωνισμών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου και για άλλα αρδευτικά έργα στην ΠΕ Άρτας, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ειδικότερα, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για:
1). Τα «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 2.197.000 €.
2). Την «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού 100.000 €.
3). Τη «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού 104.000 €.
Επίσης, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι τα έργα:
1). «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000.
2). «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διώρυγων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.