Η διαδικασία και τα κριτήρια για τις προσλήψεις Σχολικών Καθαριστριών

Τη διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας από τους Δήμους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Με την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που προώθησε ο υπουργός Εσωτερικών και τώρα με την έκδοση της ΚΥΑ, μπαίνει τέλος σε ένα απαράδεκτο καθεστώς ομηρίας των εργαζομένων στην καθαριότητα, αφού μέχρι σήμερα δεν είχαν εργασιακά δικαιώματα.

Πιο συγκεκριμένα το νέο καθεστώς παρέχει πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας των σχολείων.
Με Κοινή Απόφαση των κ.κ. Χρ.Σταικούρα και Π.Θεοδωρικάκου καθορίστηκε η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους Δήμους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης θα εκδοθούν Ανακοινώσεις από τους οικείους Δήμους “μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου”, οι οποίες θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

– ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των Σχολικών Επιτροπών, μοριοδοτείται με 17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.
– ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ: Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, μοριοδοτούνται με 20 μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.
– ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ: Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, μοριοδοτούνται με 15 μονάδες.

– ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ: Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 5 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των 2 πρώτων τέκνων και με 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνων πέραν των 2 πρώτων. Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των Αιτήσεων.
– ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με 10 μονάδες για κάθε 1 τέκνο του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του.

– ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ: Μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού,
– ΗΛΙΚΙΑ: Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με 10 μονάδες. Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με 20 μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) κ.ο.κ. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
– Για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων οι προσληπτέοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προτεινόμενα για εσάς