Κατασκευή νέου δικτύου για ύδρευση

Διαγωνισμός μεταφοράς νερού στις περιοχές Άρτας-Πρέβεζας- Λευκάδας

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ

Μειοδότης η ΤΕΡΝΑ- διάρκεια κατασκευής σε 40 μήνες από την υπογραφή

Ο μεγάλος διαγωνισμό ύδρευσης των περιοχών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας προϋπολογισμού 140 εκατ. Ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες από τι Ypodomes.com, ολοκληρώθηκε και μειοδότησε η ΤΕΡΝΑ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στον διαγωνισμό κατέβηκαν οι Μυτιληναίος, ΑΚΤΩΡ και ΑΒΑΞ ενώ από τους 5 μεγάλους ομίλους δεν συμμετείχε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 27 του μήνα μετά από 2 παρατάσεις και σήμερα 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών.
Πρόκειται για έργο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 140 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 112,9 εκατ. ευρώ). Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν η σύμβαση υπογραφεί μέχρι το επόμενο Φθινόπωρο, τότε τα έργα θα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026.

Το προς κατασκευή νέο δίκτυο μεταφοράς νερού ύδρευσης διαχωρίζεται στα εξής επί μέρους τμήματα :
– Έργα υδροληψίας και κεφαλής, το οποίο αφορά στη διάταξη για τη συλλογή των υδάτων από τις πηγές Αγ. Γεωργίου και τη διοχέτευσή τους στα έργα μεταφοράς και διανομής. Περιλαμβάνονται τα έργα σύνδεσης με τις υφιστάμενες δεξαμενές υδροληψίας και ο νέος θάλαμος υδροληψίας από την έξοδο του οποίου ξεκινά ο νέος αγωγός μεταφοράς Μ.
– Αγωγός μεταφοράς προς Λευκάδα [Αγωγός Μ], συνολικού μήκους 87.903,25μ.
– Αγωγός Άρτας [Αγωγός Α], συνολικού μήκους 10.509,05μ. .
– Αγωγός προς νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρεβεζας [Αγωγός Σ], συνολικού μήκους 608,65μ, για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής Σμυρτούλας.
– Αγωγός προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς [Αγωγός Λ], συνολικού μήκους 1.389,00μ.
– Αγωγός προς νέα δεξαμενή στη θέση Φρύνι [Αγωγός Φ], συνολικού μήκους 3.252,77μ.
– Έργα ταμίευσης, τα οποία αφορούν στην κατασκευή δύο (2) νέων δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού. Η μία δεξαμενή προβλέπεται να γίνει κοντά στον οικισμό της Νικόπολης στην περιοχή της Σμυρτούλας Πρέβεζας (χωρητικότητας 4.000m3) και η άλλη δεξαμενή στη θέση Φρύνι Ν. Λευκάδας (χωρητικότητας 1.200m3)
– Νέο Αντλιοστάσιο Αγ. Νικολάου ν. Λευκάδας.

Για τη σωστή λειτουργία και ορθολογική διαχείριση των έργων μεταφοράς προβλέπεται η εγκατάσταση εντός ειδικών φρεατίων: ειδικών διατάξεων εκκενωτών (χαμηλά σημεία), βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας (υψηλά σημεία, αμέσως κατάντη δικλίδων απομόνωσης, είσοδος δεξαμενών κλπ.), δικλίδων ρύθμισης παροχής (needle valves), με χειροκίνητο μηχανισμό σε κρίσιμες θέσεις του δικτύου (περιοχή υδροληψίας, κεφαλή κλάδων, είσοδος υποθαλάσσιων αγωγών), διαφραγματικών βαλβίδων ελέγχου στάθμης με φλοτεροβαλβίδα, στην είσοδο των δεξαμενών, δικλίδων απομόνωσης δικτύου τύπου πεταλούδας ή συρταρωτές (για διαμέτρους ≤ 200mm) σε φρεάτια λοιπών συσκευών δικτύου, σε θαλάμους δικλίδων δεξαμενών και υδροληψίας και σε ειδικά φρεάτια ανά max 10km, Ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων και μετρητών πίεσης κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς.
Το σύνολο των συσκευών δικλίδων και λοιπών ειδικών τεμαχίων είναι ονομαστικής πίεσης PN16. Προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεμετρίας – Τηλελέγχου Διαρροών το οποίο θα δώσει την δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία & συντήρηση του έργου για 36 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης.