ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου κατόπιν της με αριθμ Φ.47/8608-21/10/2021 Πρόσκλησής της με θέμα : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022» καλεί τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής τους στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», περιόδου 2021-2022.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ( https://e-mathiteia.minedu.gov.gr ) έως και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19.00 μ.μ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο :
1.απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
2.πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3.ταυτότητας
4.αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5.αποδεικτικού ΑΦΜ*
6.γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7.απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Με τον σύγχρονο θεσμό «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου ενώ συγχρόνως αμείβονται (ημερήσια αποζημίωση, ένσημα, προϋπηρεσία) και επιπλέον αποκτούν ως απόφοιτοι, τη δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου εκπαίδευσής τους σε επιπέδου 5, σύμφωνα με το ¨Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων¨.

Προτεινόμενα για εσάς