Ξηλώνουν τον Κλεισθένη

Με επιχείρημα την «λειτουργικότητα» και «κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ
-Νομοθέτημα εισάγει την “δημαρχιακή μοναρχία”
-Προτείνουν «σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων»
-Ετοιμάζονται και αυτοδιοικητικοί «γυρολόγοι»!!!

Στο επίκεντρο της πρόσφατης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, της πρώτης μετά τις αυτοδιοικητικές κάλπες, και με το επιχείρημα πως πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, ιδίως στις 231 περιπτώσεις Δήμων όπου η Παράταξη του Δημάρχου δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκαν ρυθμίσεις και διορθώσεις που ουσιαστικά ξηλώνουν τον Κλεισθένη, με βάση τον οποίο έγιναν οι πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Στα μέλη του Δ.Σ. διανεμήθηκε πριν την έναρξη της συνεδρίασης κείμενο νομοθετικών διατάξεων, υπό τον τίτλο “Προτεινόμενες ρυθμίσεις βελτίωσης της διακυβέρνησης και της λειτουργίας των ΟΤΑ”, το οποίο δέχτηκε επικρίσεις, για πλείστες διατάξεις που αλλάζουν το νόημα της Αυτοδιοίκησης, αφού προτείνονται μέτρα που
οδηγούν στο να αφαιρεθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αρμοδιότητες λήψης σημαντικών κανονιστικών αποφάσεων, διατάξεις όπως ότι ο Δήμαρχος θα ζητά “ψήφο εμπιστοσύνης” θέτουν γενικότερα θέματα αντισυνταγματικότητας, ενώ τονίσθηκε πως το νομοθέτημα, εφόσον υιοθετηθεί από την επόμενη κυβέρνηση, που πολλοί διαβλέπουν πως θα είναι αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, «δίνει υπερεξουσίες Δημάρχου περισσότερες και από εκείνες που είχε στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο», και εισάγει την “δημαρχιακή μοναρχία”.

Οι ρυθμίσεις
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βελτίωσης της διακυβέρνησης και της λειτουργίας των των δήμων στους οποίους ο δήμαρχος εξελέγη στην επαναληπτική ψηφοφορία –β ́ γύρο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:
Άρθρο 1 Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)Στο άρθρο 65 του ν.3852/2010 προστίθενται οι ακόλουθες παρ. 5 και 6 και αναριθμούνται η παρ. 5 και η παρ. 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν.4555/2018, σε παρ. 7 και 8 αντίστοιχα: «5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται κατά κατηγορία δήμων οι πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων

-Με απόφαση του δημάρχου εξειδικεύονται στο δήμο οι αρμοδιότητες της προηγουμένης παραγράφου και καθορίζονται οι πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες διοίκησης του δήμου στην εκτελεστική επιτροπή, τις λοιπές επιτροπές του δήμου, τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους».

Άρθρο 2 Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
1.Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και πριν τη συγκρότηση του προεδρείου του, ο δήμαρχος καταθέτει στον προεδρεύοντα σύμβουλο γραπτή δήλωση για τις συμπράττουσες δημοτικές παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου, η οποία συνυπογράφεται από τους επικεφαλής των παρατάξεων αυτών. Στη σύμπραξη αυτή περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η δημοτική παράταξη του δημάρχου. Στην ίδια δήλωση περιλαμβάνονται και τυχόν μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι που έχουν ανεξαρτοποιηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4555/2018 και συμπράττουν με την παράταξη του δημάρχου και 2.δημοτικοί σύμβουλοι που εντάσσονται στην παράταξη του δημάρχου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4555/2018.12.

Οι δημοτικές παρατάξεις που μετέχουν σε σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων μπορεί να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν.4555/2018 ή να λειτουργούν ως σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που ψηφίζουν σεκοινή συνεδρίασή τους.
3.Ο δήμαρχος που έχει συγκροτήσει σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων μπορεί να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση του κοινού δημοτικού προγράμματος αυτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8του παρόντος.

Άρθρο 3Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) Επαναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3852/2010 με τις ακόλουθες αλλαγές :
–Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και τους δημοτικούς συμβούλους της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
–Ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.
–Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3852/2010, νοουμένων των συμπραττουσών δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος ως “πλειοψηφήσαντος συνδυασμού”. 1Κατά την παρ. 1 ο δήμαρχος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διερευνά τη δυνατότητα συνεργασίας δημοτικών παρατάξεων που έχουν εκλέξει δημοτικούς συμβούλους και να ορίζει τις «συμπράττουσες δημοτικές παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου»και τους συμπράττοντες ή εντασσόμενους στην παράταξη του δημάρχου δημοτικούς συμβούλους. Η επιλογή αυτή, κατά τη γνώμη μας, στηρίζεται συνταγματικά στο τεκμήριο της λαϊκής εντολής που διαθέτει ως πλειοψηφήσας στον Β ́ γύρο των δημοτικών εκλογών. Εντούτοις, εκτιμούμε ότι μπορεί να ενισχύσει την πολιτική νομιμοποίησή του και τη συνοχή της σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων διακυβέρνησης του δήμου, εφόσον του δοθεί η δυνατότητα, εάν το αποφασίσει, να θέσει υπό την κρίση του δημοτικού συμβουλίου το κοινό δημοτικό πρόγραμμα των συμπραττουσών δημοτικών παρατάξεωνκαι συμβούλων.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να δοθούν εκ του νόμου ορισμένες πρόσθετες αρμοδιότητες (ως διοικητικά κίνητρα) στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης».
Σύμφωνα με το airetos.gr τρεις αναφορές από τη σχετική συζήτηση έχουν ειδικό ενδιαφέρον:

– Πρώτον, η ενημέρωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ για τη συνάντηση των νέων Περιφερειαρχών με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με όσα είπε ο Γ.Πατούλης, ο Κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι « θα αναλάβει γρήγορη νομοθετική πρωτοβουλία για να βελτιώσει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των Δήμων και των Περιφερειών, δηλαδή σε άμεση χρονική στιγμή, μάλιστα είπε ότι δεν θα κλείσει η Βουλή το καλοκαίρι. Και κατόπιν θα υπάρξει μία πραγματική διαβούλευση, στην οποία σε λιγότερο από ένα χρόνο θα μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση της Κεντρικής Κυβερνήσεως σε ζωτικά ζητήματα. »

– Δεύτερον, το πλέγμα προτάσεων-λύσεων του Απ. Κοιμήση από το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα”, για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας στους Δήμους. Π.χ. μεταφορά όλου του εκτελεστικού έργου εκτός Δημοτικού Συμβουλίου σε Επιτροπές (την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή άλλη Επιτροπή).
-Κατάργηση της έμμεσης εκλογής του Προέδρου Κοινότητας.
-Εξέταση αύξησης του αριθμού των Αντιδημάρχων.
-Αλλαγή αρμοδιοτήτων Κοινοτήτων.
-Άμεση κατάργηση του νόμου Σπίρτζη (ν.4412/2016) και μεταρρύθμιση του δικαίου δημοσίων συμβάσεων.

– Τρίτον, την επισήμανση του Γ. Ιωακειμίδη ότι για το επόμενο αυτοδιοικητικό νομοσχέδιο πρέπει, επιπλέον των επειγουσών αλλαγών στον Κλεισθένη, η ΚΕΔΕ να ανοίξει και να τοποθετηθεί στο θέμα εκλογής των οργάνων, δηλαδή στις απαραίτητες μεταβολές στο π.δ. περί εκλογών των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ.

Προτεινόμενα για εσάς