ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «Κοινό των Ηπειρωτών»

Ένδικα μέσα για την εγκατάσταση καυσίμων και ασφάλτου στη Λωρίδα Σαγιάδας

Προς την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου κυρία Σταυρούλα Μπραϊμη-Μπότση η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «Κοινό των Ηπειρωτών» κατέθεσε ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με ΘΕΜΑ: «Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. της 5ης Δεκεμβρίου 2022, για “Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120082/3334/16-11-2022 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας”».
Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:
«Κυρία Πρόεδρε,
Υποβάλουμε το αίτημα του θέματος μας για συζήτηση και λήψη Απόφασης, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και έκδοση υποστηρικτικού Ψηφίσματος, ενισχυτικών της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. της 5ης Δεκεμβρίου 2022, για “Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120082/3334/16-11-2022 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας”, που αφορά «Εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου, με πρόβλεψη τροφοδοσίας διά θαλάσσης και δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, στη Λωρίδα Σαγιάδας».

Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποτροπή εγκατάστασης των «Ασφαλτικών Σαγιάδας», με ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου ή δια της νομικής προσφυγής κατά της απόφασης εγκατάστασης, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τις ιχθυοκαλλιέργειες της Λωρίδας Σαγιάδας, την ανάπτυξη του κλάδου εντός της εγκεκριμένης/ θεσμοθετημένης ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) Θεσπρωτίας και εκτιμούμε ότι πρέπει να συζητηθεί στο υψηλότερο επίπεδο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.
Το θέμα συζητήθηκε στην Ο.Ε. της 5ης Δεκεμβρίου 2022 όπου και αποτυπώθηκε η θέση μας: “Η απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120082/3334/16-11-2022 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που αφορά «Εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου, με πρόβλεψη τροφοδοσίας διά θαλάσσης και δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, στη Λωρίδα Σαγιάδας», για κάλυψη της αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, ύψους € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, να επικυρωθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα συνοδευτεί με σχετικό ψήφισμα, στην προσεχή συνεδρίαση του Π.Σ. της 9ης Δεκεμβρίου, λόγω της πολύ μεγάλης σοβαρότητας του θέματος”.

Ανάλογη τοποθέτηση, αναφορικά με την σπουδαιότητα του θέματος, έχουν κάνει και οι άλλες περιφερειακές Παρατάξεις. Η σύμπτωση όλων στο αίτημα αποτροπής αυτού του έργου αποτελεί ευτυχή συγκυρία την οποία η περιφερειακή αρχή καλείται να αξιοποιήσει λαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, πέραν του δικαστικού αγώνα.
Επειδή έχει ήδη κοινοποιηθεί η Η.Δ. της συνεδρίασης της 9ης Δεκεμβρίου, για την οικονομία της συζήτησης προτείνουμε συμφωνία για κατάθεση γραπτών τοποθετήσεων εκ μέρους των παρατάξεων και να προχωρήσει το προεδρείο στη λήψη απόφασης και την έκδοση ψηφίσματος με την συντομότερη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός ή με την υιοθέτηση 2λεπτων παρεμβάσεων».