Πρόσληψη 79 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων

Λήγει σήμερα η προθεσμία αίτησης- ποια είναι τα βαθμολογούμενα κριτήρια

Στην ενίσχυση της καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων προχωρά ο Δήμος Αρταίων με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων.
Όπως σημειώνεται και σε σχετική ενημέρωση, η Δημοτική Αρχή, του Δήμου Αρταίων, έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία των παιδιών, αλλά και των εκπαιδευτικών προχωρά στην άμεση πρόσληψη εργασίας σχολικών καθαριστριών πλήρους και μερικής απασχόλησης, για την σχολαστική καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Αρταίων μας, το διδακτικό έτος 2021-2022.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ειδικότερα, την περσινή χρονιά απασχολήθηκαν 59 σχολικές καθαρίστριες ενώ την φετινή σχολική χρονιά αυξάνονται κατά είκοσι άτομα, εκ των οποίων η μία θα απασχολείται με έξι ώρες και οι υπόλοιπες δεκαεννέα με τρεις ώρες.
«Το έργο που επιτελεί ο κλάδος αυτός των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι πρόκειται για την υγεία των παιδιών και εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, για το οποίο ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες πανδημίας η ανάγκη καθαριότητας καθίσταται κρίσιμη. Στην κατεύθυνση αυτή η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να στηρίζει και να διεκδικεί τα απαιτούμενα στην εκπαίδευση, αλλά και στην εξασφάλιση επιπλέον θέσεων εργασίες για τους δημότες» δηλώνει ο Δήμαρχος Χρ. Τσιρογιάννης.

Να σημειωθεί πως η σχετική προκήρυξη είναι ήδη αναρτημένη στο site του Δήμου Αρταίων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020: (17 μονάδες ανά μήνα
εμπειρίας) δηλαδή Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …Μονάδες 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 …
Και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο
τις δέκα επτά (17) μονάδες
β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής: (17 μονάδες ανά μήνα
εμπειρίας)
-Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση
του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα
παρείχαν υπηρεσία.

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10 μονάδες για
κάθε τέκνο πέραν του τρίτου) δηλαδή Αριθμός τέκνων 4 5 6 7 8 9 10 … Μονάδες 30 40 50 60 70 80 90 …
-υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται
η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες)
Αριθμός τέκνων 3 Μονάδες 15
-υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για
κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων) αριθμός τέκνων 1 2 3 … μονάδες 5 10 20 …

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 …μονάδες 10 20 30 …
-υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
Ποσοστό αναπηρίας 50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% και άνω μονάδες 10 12 15 17

7. ΗΛΙΚΙΑ
Ηλικία Έως και 50 ετών μονάδες 10 Άνω των 50 ετών μονάδες 10 20
-Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ ́ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία)

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Προτεινόμενα για εσάς