Πότε και πως ψηφίζουμε

Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών πλησιάζει

-Οι οδηγίες με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Τι ισχύει στην προεκλογική περίοδο για Εκλογικά κέντρα-Αφίσες-Φυλλάδια

Ενώ οι κάθε είδους συνδυασμοί, σιγά-σιγά, ολοκληρώνονται, με αναλυτική εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει διαδικαστικά θέματα για τις δημοτικές εκλογές 2019.
Όπως είναι γνωστός ο χρόνος διενέργειας των εκλογών είναι η Κυριακή 26 Μαΐου 2019.

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη:
– δημάρχων,
– δημοτικών συμβούλων,
– συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
– προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας
Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί, για οποιοδήποτε λόγο σε ένα δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 ή την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα.

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν:
α. όλοι οι δημότες του δήμου που έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002 και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου
β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002 και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
– Οι κάτοικοι του εξωτερικού,
– Όσοι έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους,
– Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
Στις δημοτικές εκλογές δεν συντάσσονται εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών και οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στο δήμο όπου είναι δημότες, όπως προκύπτει από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν.3146/2003 (Α’ 125),29 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το άρθρο 95 του π.δ.26/2012. Επίσης δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς. Ειδική άδεια για τη διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται από την υπηρεσία τους στους:

– Δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους,
– Δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους,
– Στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα,
– Υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, τραπεζών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εφόσον την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο δήμο, όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα και με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται πρόβλεψη παροχής άδειας σε υπαλλήλους ή εργαζομένους για τη διενέργεια προεκλογικής εκστρατείας.

Εκλογικά κέντρα
Στην τελική ευθεία των αυτοδιοικητικών εκλογών, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να κινηθούν εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν είναι μόνο οι περιορισμοί εμφανίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο (που οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν πότε ξεκινούν να ισχύουν ) και οι οικονομικές απαγορεύσεις και κανόνες, αλλά η υλοποίηση σειράς άλλων ενεργειών υπόκειται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ (αρ.5ν.3870/2010 ως ισχύει), η δημιουργία εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλογές πέραν, επίσης, του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο περιορισμός ισχύει για κάθε νομό.Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ο περιορισμός ισχύει για κάθε Κοινότητα.

Αφίσες-Φυλλάδια
Επιπλέον, απαγορεύεται στους Συνδυασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση αφισών εντός των χώρων που θα οριστούν με την παρ. 3 του αρ.9 του ν.3023/2002, οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές.
Οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων των Συνδυασμών, καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται πάντως η χρήση τους τις ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και όταν γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και σχολεία.

Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από Υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.Δεν εμποδίζονται οι Συνδυασμοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.Δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλικού με χρήση του συστήματος διακίνησης αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και των Επιχειρήσεών τους. Η παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων επισύρει πρόστιμο εις βάρος του Συνδυασμού από 50.000,00 μέχρι 100.000,00 ευρώ.

Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τους Υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (αρ.6ν.3870/2010 ως ισχύει), κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χάριν αυτών.Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές αυτών, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Επιπλέον, απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από τους Δημάρχους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Σημειώνεται ότι για τους Υποψήφιους Συμβούλους ισχύουν και δύο απαγορεύσεις που προαναφέραμε για τους Συνδυασμούς. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς η διανομή τους από Υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Επίσης, δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλικού με χρήση του συστήματος διακίνησης αλληλογραφίας του Δημόσιου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ και των Επιχειρήσεων τους.

Υπογραμμίζεται ιδίως ότι ως προεκλογική περίοδος για τις ανωτέρω απαγορεύσεις προς τους Συνδυασμούς βάσει του αρ.5 του ν.3870/2010 νοείται το δίμηνο πριν τις εκλογές (δηλαδή από 25 Μαρτίου), ενώ προεκλογική περίοδος για τις απαγορεύσεις προς τους Υποψήφιους βάσει του αρ.6 είναι οι 30 ημέρες πριν τον Α’ γύρο (δηλαδή από 25 Απριλίου).