Στη Βουλή πολυνομοσχέδιο με σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών

Απλοποιείται η παραχώρηση καθαριότητας σε ιδιώτες

Σε ιδιώτες και η συντήρηση χώρων πρασίνου και ο ηλεκτροφωτισμός

Λήψη Αποφάσεων στα Συμβούλια επί των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ παρόντων μελών

Τα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα της 10ης Οκτωβρίου, κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 213 άρθρων πολλών Υπουργείων, που μαζί με τις συνοδευτικές του Εκθέσεις φθάνει τις 787 σελίδες, με τη συζήτησή του στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές να ξεκίνησε τροχάδην, από χθες 11 Οκτωβρίου στις 11.30.
Το Κεφάλαιο Ε’«Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» του Μέρους ΚΑ’, ήτοι τα άρθρα 178 έως και 188, περιλαμβάνουν διατάξεις μείζονος αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, τόσο για τους Αιρετούς όσο και για τους εργαζομένους της Αυτοδιοίκησης. Όπως υπογραμμίζεται στο airetos.gr οι εν λόγω ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευσή τους.
Οι αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας κωδικοποιημένοι έχουν ως εξής:

– ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ αναδρομικά Αποφάσεις Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων που έχουν ληφθεί “δια περιφοράς”. ΠΑΥΟΥΝ οριστικά οι ΠΟΙΝΙΚΕΣ και ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΈΣ διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά Αιρετών Δήμων και Περιφερειών για αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με συνεδριάσεις “δια περιφοράς”.
– Ορισμός Διοικήσεων Νομικών Προσώπων: Αντικαθίσταται ολόκληρη η ρύθμιση για τον τρόπο υπολογισμού της ποσόστωσης 3/5 του Δημάρχου και υπολογισμού (χωρίς αναγραφή ποσοστού 2/5 πια) των μελών λοιπών Παρατάξεων. Επιπλέον, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ αναδρομικά όλες οι πράξεις ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της διάταξης που τώρα κατατέθηκε.

– Αλλάζει ο τρόπος λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια: για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία θα υπολογίζεται ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΩΝ μελών κατά τη ψηφοφορία (όχι βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία).
– Διευκολύνεται η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ σειράς δημοτικών υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες για τις οποίες θα μπορεί να συναφθεί σύμβαση με ιδιώτη προστίθενται η συντήρηση χώρων πρασίνου και ο ηλεκτροφωτισμός.
Ταυτοχρόνως ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ η πρόβλεψη του νόμου πως για την ανάθεση σε ιδιώτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ των υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.

Και η καθαριότητα
Με το άρθρο 179 του σχέδιο νόμου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Βουλή και συζητείται αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν.3979/2011, καθώς όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση «στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο».
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την τροποποίηση το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των παραπάνω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν.3979/201».

Ειδικότερα το άρθρο 179 αναφέρει:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

– Αυξάνεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων κατά 21 συνολικά σε όλη τη Χώρα.
– Προστίθεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων η έγκριση και των απολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.
– Μεταβολή στο πότε επιτρέπεται κατάργηση δίκης, όταν το θέμα αφορά μετατροπή εργασιακής σχέσης ΙΔΟΧ Δήμων και Περιφερειών.
– Αντικαθίσταται ολόκληρο το αρ.184 του ν.3852/2010 που αφορά τις αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα των Αιρετών των Περιφερειών.
– Εξαιρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αδικήματα της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
– Εισάγεται ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τις χρηματοδοτήσεις δικαιούχων από το Φιλόδημο Ι και ΙΙ.

– Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ειδικής αυξημένης μοριοδότησης για τις μόνιμες προσλήψεις του «Βοήθεια στο Σπίτι».
– Επανακαθορίζεται η νομοθεσία περί εξαιρέσεων από την έγκριση της ΠΥΣ για τις προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).
– Εισάγεται ρύθμιση για μετατάξεις και αποσπάσεις από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
– Τροποποιήσεις για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί συγχώνευσης δημοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο συναφούς σκοπού, καθώς και περί κατάργησης νομικών προσώπων.
– Δίνεται παράταση στην προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων κατά την παρ.1 του αρ.274 του Κώδικα Δήμων.

Προτεινόμενα για εσάς