Στοίχημα για μια νέα Άρτα

Δημόσια Διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023

Κάλεσμα του Δημάρχου Αρταίων για συμμετοχή

Χρ.Τσιρογιάννης: «Περιμένουμε τις προτάσεις όλων»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, του Δήμου Αρταίων που βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων, με σκοπό τη βελτίωση της αναπτυξιακής της δομής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αρταίων προχώρησε στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για τα έτη 2020 -2023. Σκοπός των τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης και ο Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς :

– την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωή
– τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του
– τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης
Η Δημοτική Αρχή, σε δημόσιο κάλεσμα, σημειώνει πως πιστή στην δέσμευσή της για έναν Δήμο ανοιχτό σε όλους και καθιστώντας τους δημότες ενεργούς πολίτες στην διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για τον τόπο τους, ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.

Η Δημόσια Διαβούλευση αποσκοπεί στην έναρξη ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου ανάμεσα στον Δήμο, την κοινωνία, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους ευελπιστώντας να πετύχει μια σύνθεση στόχων και αναγκών.
Στην κατεύθυνση αυτή, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αριθ. απόφ.246/2020 ) κείμενο της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αρταίων 2020-2023», έως 27.11.2020.
Το κείμενο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.arta.gr, στην ενότητα Διαβουλεύσεις και σε ειδικό banner.
Πολίτες, τοπικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς και σύλλογοι, προσκαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους, τους προβληματισμούς και τα επιχειρήματά τους επί του σχεδίου, με τους εξής τρόπους:

– Μέσω email στο [email protected]
– Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα, Τ.Κ 471 32 και μέσω φαξ στον αριθμό 26813 62253.
Το κείμενο που θα προκύψει από την Δημόσια Διαβούλευση, θα τεθεί εκ νέου προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, δήλωσε σχετικά:

«Στις αυτοδιοικητικές εκλογές η παράταξή μας, δήλωσε στην Αρτινή κοινωνία, ότι αυτός ο Δήμος με την δική μας Δημοτική Αρχή θα είναι ένας Δήμος ανοιχτός, προσβάσιμος στις ιδέες και στις ανάγκες όλων. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουμε οργανώσει σημαντικά θέματα του Δήμου μας, έχουμε δρομολογήσει μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, έχουμε ανταποκριθεί όσο λίγοι Δήμοι της χώρας στις υγειονομικές προκλήσεις του Covid-19.
Σήμερα, ανακοινώνουμε ένα ακόμη βήμα διαλόγου και ανοιχτών διαδικασιών για την προτεραιοποίηση των στόχων της επόμενης τετραετίας. Την Δημόσια Διαβούλευση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.
Οι πράξεις όλων μας, τα επιχειρήματά όλων μας, οι προτάσεις όλων μας είναι η καλύτερη απάντηση – όχι στα κούφια λόγια- αλλά στο στοίχημα για μια Άρτα που πατά γερά στα πόδια της.
Περιμένουμε τις προτάσεις όλων, συλλόγων, φορέων, απλών πολιτών και φυσικά και τις ολοκληρωμένες προτάσεις των Δημοτικών Παρατάξεων, για να συνεισφέρουμε ο καθένας στο μέτρο που του αναλογεί στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την προσπάθεια ».

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Όπως σημειώνεται στην έκθεση που είναι αναρτημένη στο .arta.gr για να μπορεί ο κάθε δημότης να την διαβάσει, η εξέλιξή του στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και η αποδοχή, η υιοθέτηση και η εφαρμογή νέων πρακτικών από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που δραστηριοποιείται στην περιοχή, υπόκεινται στη δράση ενός συνόλου εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού, όταν αυτός πρέπει να λάβει αποφάσεις σε σχέση με τους στόχους που θα θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους των ήδη υπαρχόντων στόχων.

Στόχος της SWOT Analysis είναι, αρχικά, ο εντοπισμός και η καταγραφή των ισχυρών σημείων ή στρατηγικών πλεονεκτημάτων πάνω στα οποία θα στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, καθώς και ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει την επόμενη πενταετία. Ακόμη, ο εντοπισμός, η καταγραφή και η κατανόηση των «αδύνατων σημείων» είναι ζωτικής Δυνατά σημεία (strengths) Αδύνατα σημεία (weaknesses) Ευκαρίες (opportunities) Απειλές (threats) ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες πολιτικές και δράσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους και θα οδηγήσουν στην αποφυγή των περιορισμών που δημιουργούνται από αυτά. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των εν λόγω φυσιογνωμικών, οικονομικών και λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία είναι κομβική για την ορθή αξιολόγηση και τη σύνοψη των συμπερασμάτων που σκιαγραφούν το χαρακτήρα του Δήμου.

*ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
-Μεγάλη εξειδίκευση και τεχνική επάρκεια του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναμικού
-Μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο στους δημότες.
-Μεγάλη ακίνητη περιουσία του Δήμου προς αξιοποίηση.
– Η αξιοποίηση όσο των δυνατό περισσοτέρων χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΤΡΙΤΣΗΣ, INTERREG κλπ

*ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
-Συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών προς το δήμο
-Αύξηση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
-Υποστελέχωση Υπηρεσιών με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην ΔΕΥΑ Άρτας.
-Ανάγκη για δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πρόνοιας όπως κέντρο Alzheimer, δομή απεξάρτησης, δομές ΑμεΑ.

*ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
– Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων πέραν των κρατικών επιχορηγήσεων
– H ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ποταμού Αράχθου θα φέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στο Δήμο Αρταίων
– Πλούσιο πολιτιστικό –μνημειακό απόθεμα
– Ποικιλία τοπικών προϊόντων
– Φυσικό Περιβάλλον
– Δυνατότητες ανάπτυξης του Τουρισμού
– Ανάγκη για υλοποίηση ενός σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που να συνδέει δράσεις ΣΒΑΚ με τον πολιτιστικό πλούτο του Δήμου.

*ΑΠΕΙΛΕΣ
-Σημαντική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων
-Συνεχής μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να συνοδεύονται από την αντίστοιχη μεταφορά πόρων
-Περιστολή προσλήψεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών με αποτέλεσμα την υπό-στελέχωση υπηρεσιών λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων
-Προβλήματα που δημιουργούνται από έκτακτες καταστάσεις όπως λόγω covid ή λόγω έκτακτων συμβάντων
-Η πιθανότητα ανάπτυξης γεωφυσικών ερευνών που θα υποβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον του Δήμου
-Γεωπολιτικές απειλές που επηρεάζουν τα οικονομικά του Κράτους και του Δήμου.
Πάνω σε όλα αυτά, αλλά και σε πιο αναλυτικά έργα, για κάθε έργο και για κάθε περιοχή του Δήμου, μπορούν εκπρόσωποι φορέων, αλλά και δημότες, να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις.

Προτεινόμενα για εσάς