Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 27-10-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Έγκριση του 2ου/19-10-2021 Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

-Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων», προϋπολογισμού 437.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού προς το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλευ Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε φεστιβάλ προβολής τοπικών προϊόντων στο Βελιγράδι της Σερβίας το διάστημα 6-7/11/2021, και έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου στο Βελιγράδι και αντίστοιχων δαπανών.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου στο NATIONALGEOGRAPHIC.

-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση των Πρακτικών Ι/19-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/19-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ550.968,82 € με ΦΠΑ.
-Διεξαγωγή της προφορικής διαπραγμάτευσης για την διαμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος για τη μίσθωση ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025.

Προτεινόμενα για εσάς