Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Την 19η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19,00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση και είναι:

*Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης-Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
1. Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου της Ιονίας Οδού Τμήμα S3, Χ.Θ.145+600 – Χ.Θ. 179+200 Ρέματα Αμμοτόπου, Κλεισούρας και Τάφρος Τέροβου
2. 4η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022

*Εισηγητής : κ. Διοικητής Νοσοκομείου Άρτας Ντάκουλας
3. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

*Εισηγητής:
Α) κ. Ευαγγέλου Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Β) Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής
Κινητικότητας και Χωροταξίας
4. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Μουσικό Σχολείο Άρτας

*Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

*Για την συζήτηση του 3ου Τακτικού θέματος καλούνται να λάβουν μέρος:
1) Τριμελής Επιτροπή Ιατρών
2) Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και Κέντρου Υγείας
3) Ιατρικός Σύλλογος Άρτας
*Για την συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος καλούνται να λάβουν μέρος:
1)Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
2) Η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Άρτας