Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου-τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
-ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: « Για καταγγελίες στην εκμετάλλευση στο Γραμμένο»
– Επικύρωση πρακτικού – αποφάσεων της 8 ης/7-6-2022, 9 ης/27-6-2022 και 10ης/1-8-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
– Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου
-Έγκριση 3 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022
-Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022
-Έγκριση ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ portal, της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω των τραπεζικών Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδος
– Έγκριση ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2019-2020 του Ν.4445/2016 του «Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής».
Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος
(συνεδρίαση Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022)

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
Επικύρωση αποφάσεων 7ου/2022 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
1. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η , α/α 1): «Υφιστάμενο πτηνοσφαγείο, δυναμικότητας 900 πτηνών/hr ή 7.200 πτηνών/day ή δυναμικότητας ζώντος βάρους σφαγίων 15,50 th/day, εγκατεστημένο στη θέση «Κούτσουρα ή Μετζετιές» της Τ.Κ. Ανέζας του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».(Υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν. 4014/2011).Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
2. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η , α/α 19): «Διαμόρφωση κόμβων Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζίτσας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ζίτσας.
3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α 1): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 85 MW, στη θέση «ΛΟΓΓΟΥΔΑ- ΟΜΟΡΦΑΔΕΣ» της Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».
4. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α 2): «Ομάδα φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 91 ιδιωτών-παραγωγών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 45,479 MW, στη θέση «Λιβάδι ΜεσοβουνίουΜαργαριτίου» Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας: «91 ΙΔΙΩΤΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».

5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η , α/α 15) :« ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ», Δ.Ε. Αρταίων, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Γ.Γ. Υποδομών/ Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων.
6. Γνωμοδότηση δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α 8): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στις Αμυγδαλιές 9ΜΥΗΕ) ισχύος 0,94 MW στην Τ.Κ. Ανατολικής, της Δ.Ε. Παμβώτιδας, του Δήμου Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Φ.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Α ΜΑΣΤΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η & 2η) για την τροποποίηση των υπ’αριθ. 141564/25.7.2005 & 120756/96/3.6.1997 ΑΕΠΟ και του έργου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ως προς τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο υποτμήμα Χ.Θ. 145+ 500 – Χ.Θ. 179+200» (ρέματα Αμμοτόπου, Κλεισούρας και τάφρος Τερόβου), Δήμος Αρταίων, Π.Ε. Άρτας/ Δήμος Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας/ Δήμος Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, αντίστοιχα, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ε.Υ.Δ.Ε. /ΚΣΕΣΠ.
8. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 31η Έκθεση Hermes Expo που θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ στις 16 Νοεμβρίου 2022 .