Σχέδιο «ευταξία» από τον Δήμο Αρταίων !

Ειδοποιητήρια για τις διαφημιστικές πινακίδες, επιγραφές, πανό και πλαίσια

Απομάκρυνση αν είναι σε δημόσιο χώρο

Νομιμοποίηση αν είναι σε ιδιωτικό

Σε μια κίνηση να «συμμαζέψει» τις χωρίς σχέδιο και όριο διαφημιστικές κατασκευές (πινακίδες αλλά και επιγραφές, πανό και πλαίσια), προχωρά ο Δήμος Αρταίων, με ειδοποιητήρια που έχει αποστείλει σε πολλούς επαγγελματίες εντός των ορίων του Δήμου.

Πρόκειται για μια κίνηση αυξημένου ρίσκου σε ότι αφορά το πολιτικό κόστος, αφού οι αποφάσεις σχετικά με την τύχη των διαφημιστικών κατασκευών επιφυλάσσουν κοστολόγια για όσους τις έχουν εγκαταστήσει.
Πρόκειται για κοστολόγια, είτε απομάκρυνσης, είτε αποκατάστασης των χώρων είτε και νομιμοποίησης των κατασκευών.
Ειδικά δε που όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις –κυρίως- είναι οικονομικά στα χαμηλά, είναι αναμενόμενες και οι διαμαρτυρίες αλλά και οι γκρίνιες εκείνων που θα κληθούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, αλλά και ο επαπειλούμενος κίνδυνος προστίμων, για όσους δεν συμμορφωθούν.

Το έγγραφο
Η ειδοποίηση που έχει αποσταλεί από τον Δήμο Αρταίων και συγκεκριμένα από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, αναφέρει τα εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενέργησε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι εντός των ορίων του Δήμου μας έχετε τοποθετήσει διαφήμιση (όπως διαφημιστικές πινακίδες, επιγραφές, πανό, πλαίσια) κατά παράβαση του Ν. 2946/2001 και των με αρ. 38110/02 (ΦΕΚ 12558/25-09-02) και 52138/03 (ΦΕΚ 1788/02-12-03) υπουργικών αποφάσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείστε όπως εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, να απομακρύνετε τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες ή ότι άλλο σχετικό έχετε τοποθετήσει και να αποκαταστήσετε το χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένες, εφόσον πρόκειται για δημόσιο χώρο. Σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο και επιθυμείτε να τις διατηρήσετε, εφόσον δύναται βάσει νόμου να δανειοδοτηθούν, μπορείτε να προσέλθετε στο Δήμο καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά, για τη νομιμοποίηση τους:

• Αίτηση ενδιαφερομένου με συνημμένα: ,
-Τοπογραφικό διάγραμμα / κάτοψη
-υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό με την οποία πιστοποιείται η
-στατική επάρκεια του διαφημιστικού πλαισίου
Προκειμένου για φωτεινά ή φωτιζόμενα πλαίσια, υπεύθυνη δήλωση ίδια με αυτή που υποβάλλεται στη ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του πλαισίου (υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό) με την οποία πιστοποιείται ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση φέρει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές κατασκευής που ορίζονται με την ΚΥΑ 52138/03 και φωτογραφία του πλαισίου
ε. Συναίνεση του εκμισθωτή του χώρου ή περί ιδιόκτητου χώρου έγγραφα στα οποία να φαίνεται ο νόμιμος ιδιοκτήτης (π.χ. συμβόλαιο)
στ. Δημοτική Ενημερότητα
ζ. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Σε διαφορετική περίπτωση και με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, θα αποξηλωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας και θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία».