Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δωρεάν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από την περίοδο 2019-2020 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών».
Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή, στις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις του τμήματος στην Πρέβεζα, εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοικητική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος του τμήματος
Χαρίλαος Ναξάκης- Καθηγητής και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Καραμάνης Κωνσταντίνος-Αναπλ. Καθηγητής «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και η χρονική του διάρκεια είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο πρώτο (Α) και στο δεύτερο (Β) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνονται διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Στο τρίτο (Γ) εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των μαθημάτων που υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δέκα (10) – ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες μαζί με τη διπλωματική εργασία.

Η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα εκδοθεί τον Μάιο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2682050579, [email protected]), για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία επιλογής τα απαραίτητα δικαιολογητικά κτλ.».
Επίσης στις εγκαταστάσεις του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019 Διετές Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων».

Οι εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα θα είναι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ της περιφέρειας Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και κυρίως της κατεύθυνσης Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διετές, με είκοσι (20) μαθήματα και Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, η οποία θα πραγματοποιείται εντός της χρονικής διάρκειας των σπουδών.

Η Διετής Επαγγελματική Σχολή είναι ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Διευθυντής της Σχολής θα είναι Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και Πρακτική Άσκηση 96 ωρών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται δίπλωμα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Προτεινόμενα για εσάς