Αποφάσεις του Αλ. Καχριμάνη για ένταξη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

17 προτάσεις με 3.157.363,30 €

600 χιλιάδες στην Άρτα για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων»

Εντάσσονται οι Δήμοι Αρταίων, Ν. Σκουφά και το Επιμελητήριο Άρτας

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου οι Αποφάσεις Ένταξης των Προτάσεων Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» (Πρόσκληση 64/2018).
Οι προτάσεις αφορούν στη χρηματοδότηση πλατφόρμας/ων στην/στις οποία/ες θα φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως :

• Α. Πρόσβαση σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και εφαρμογές «Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης – Smart City» για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
Β. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος (υποχρέωση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου)
Γ. Οργάνωση και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
Δ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας
Ε. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων διανομής πόσιμου ύδατος

ΣΤ. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
Ζ. Έλεγχο και διαχείριση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων
Η. Έλεγχο και διαχείριση στόλου μηχανημάτων εργοταξίου και πολιτικής προστασίας
Θ. Ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή πληροφοριών, δεδομένων και λειτουργική διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, ανάπτυξη συστήματος παροχής συμβουλών)
ΙΑ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας
ΙΒ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων εξέλιξης και προσαρμογής στην αγορά εργασίας.
Οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Μετά από Συγκριτική Αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,30€ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.157.363,30€.
Στις 17 προτάσεις περιλαμβάνονται και 3 προτάσεις από τους φορείς της Άρτας για χρηματοδότηση 600 χιλιάδες ευρώ και είναι οι Δήμοι Αρταίων, Ν. Σκουφά και το Επιμελητήριο Άρτας

Οι ενταχθείσες προτάσεις είναι:
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Φιλιατών ΕΠΙΛΕΞ.Π/Υ 132.413,40 (€)
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου 158.893,60
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά 187.118,48
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ: Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας 220.310,80
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας187.240,00

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας 189.472,00
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης 200.000,00
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ: Εφαρμογές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου164.984,48
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ: Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ, 154.739,60
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας, 202.120,00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας 198.490,00.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ: Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης 150.000,00
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας 250.000,00
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Άρτας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό 207.160,94
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 172.140,00
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. – Δ. Πάργας 182.280,00

Προτεινόμενα για εσάς