Εναρκτήρια Διαδικτυακή Συνάντηση του ερευνητικού έργου «ΚΕΕΠΗ»

Με τη συμμετοχή 4 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θα στεγάζεται στη Πανεπιστημιούλη της Άρτας

Τη Μ. Τρίτη27 Απριλίου 2021,πραγματοποιήθηκε Εναρκτήρια Διαδικτυακή Συνάντηση λόγω των συνθηκών της πανδημίας του COVID 19, η πρώτη συνάντηση των φορέων υλοποίησης του έργου ΚΕΕΠΗ.
Πρόκειται για το ερευνητικό έργο «ΚΕΕΠΗ-Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Το έργο ΚΕΕΠΗ στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού διαδραστικού κέντρου καθώς και στην λειτουργία ενός ευέλικτου πολυχρηστικού εργαστηρίου εμβυθυστικής μικτής πραγματικότητας (virtual και augmented reality) που θα στεγάζεται στη Πανεπιστημιούλη της Άρτας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα αποβλέπει στην προαγωγή της έρευνας, της εκμάθησης και διδασκαλίας, καθώς και της αξιοποίησης τεχνολογιών σε διεπιστημονικά και πολιτισμικά πεδία.

Στην διαδικτυακή συνάντηση συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες υλοποίησης του έργου, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες ως προς την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας. Αναλύθηκαν τα πεδία έρευνας του ΚΕΕΠΗ τα οποία όπως τονίστηκε απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και καθορίστηκε το πλάνο των ερευνητικών δράσεων του κέντρου. Η δημιουργία και η λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου αριστείας στην Περιφέρεια Ηπείρου, θα έρθει να διαδραματίσει ένα κομβικό ρόλο μέσα στην επιστημονική και πολιτιστική ζωή της περιοχής όπου ακόμη υπολείπεται τέτοιων δομών.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει ένα μεγάλος αριθμός από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό από τέσσερα (4) τμήματα (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Λογοθεραπείας και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Την εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση συντόνισαν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου κ. Ευριπίδης Γλαβάς, ο κ. Αλέξανδρος Τζάλλας και ο κ. Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΗΧΩteam

Προτεινόμενα για εσάς