Επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία e-shop

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντάσσεται η Δράση «e-λιανικό» και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου, να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
-Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :
-Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
-Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

-να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
-να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
– να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), θα φθάνει έως 5.000 ευρώ, η προκήρυξη της δράσης αναμένεται να γίνει εντός του Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Προτεινόμενα για εσάς