Καταργείται για τα σχολεία η αργία της εορτής των Τριών Ιεραρχών 30 Ιανουαρίου

Η 30 Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας.
Με τη διάταξη του άρθρου 56 στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, παύει να είναι αργία για τα σχολεία η γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

Η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 56 αναφέρει τα εξής:
«Με την προτεινόμενη ρύθμιση η 30 Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας.
Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικών και μαθητών.
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων και της εν γένει προσφοράς τους στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα.
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, έτσι ώστε ο τρόπος εορτασμού της συγκεκριμένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθολικός και ενιαίος».

Οι διατάξεις που ισχύουν (για την αργία η 30 Ιανουαρίου Τριών Ιεραρχών για νηπιαγωγεία και δημοτικά) μέχρι την ψήφιση της παραπάνω διάταξης που θα καταργήσει την αργία της εορτής των Τριών Ιεραρχών 30 Ιανουαρίου έχουν ως εξής:
Με διάταξη του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Α 38/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», στις αργίες των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών προστέθηκε και η 30 Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών
Συγκεκριμένα με το άρθρο 32 τροποποιείται το άρθρο 3 του πδ 79/2017, προστίθεται η 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών στις αργίες των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών και καταργούνται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή αυτή

Προτεινόμενα για εσάς