Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 08-11-2019 και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,με θέματα ημερήσιας διάταξης για την ΠΕ Άρτας τα εξής:
-Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους της περιοχής Νεοκαισάρειας» προϋπολογισμού 126.700,00 € με ΦΠΑ.

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρμών για αποφυγή ατυχημάτων στη Γέφυρα Καλογήρου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (προμήθεια υλικών)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου εκτιμητή της μισθωτικής αξίας, βάσει του θεσμού της επιφάνειας τμήματος, του στρατοπέδου Παπακώστα».
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-09-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με Φ.Π.Α.

-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση συνδετήριας οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 18-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις Μεγάρχη, Ανεμοράχη, Κάτω Καλεντίνη, Μεσούντα», αναδόχου Σωτήριου Σφήκα ΕΔΕ, μέχρι την 28-12-2019.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Άρτας (προμήθεια καυσίμων κίνησης, υλοποίηση έργου, πρακτική άσκηση – μαθητεία αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων).
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την κοπή δέντρων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας».

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ρέματος από συσσωρευμένα φερτά υλικά επί των βάθρων των γεφυρών του επαρχιακού οδικού δικτύου (Μεσούντα)».
-Έγκριση πληρωμής δαπανών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για απόφραξη – καθαρισμό φρεατίων – τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου στην Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. 3692/Φ.300.09ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

-Έγκριση του Πρακτικού Ι/25-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 και 2021, συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 354.645,46 € με ΦΠΑ.
-Έγκριση της αριθμ.4861/30-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ0Ε07Λ9-210) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί «Παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 76036)».
-Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης για δαπάνη της Π.Ε. Άρτας.

Προτεινόμενα για εσάς